Arbetsrättskurs

Arbetsrättskurs - svensk arbetsrätt i praktiken

Gå Hjärtum Utbildnings arbetsrättskursArbetsrättskurs och få uppdaterade kunskaper om aktuella lagar och regler. Kursen går noga igenom arbetsrätten och vad som reglerar förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Nyheter såsom LAS, föräldraförsäkringen, visselblåsarlagen mm tas upp under kursen. Alla som i sitt arbete kommer i kontakt med personalfrågor behöver ordentliga kunskaper i detta viktiga ämne. Gå därför vår arbetsrättskurs och se till att du är uppdaterad.

Arbetsrätt för chefer

Lagarna som reglerar villkoren på arbetsmarknaden är i mångt och mycket tvingande, till fördel för arbetstagarna. Det innebär att arbetsgivaren inte kan lägga in sämre villkor i avtalen med de anställda, än vad lagen föreskriver. Detta trots att parterna kan vara överens om att göra så. Är du chef är det särskilt viktigt att du kan arbetsrätt. Och vet vad som gäller. För att undvika att göra fel och för att upprätthålla förtroendet mellan dig och dina anställda. Många av villkoren mellan arbetsmarknadens parter i Sverige regleras i kollektivavtal, detta kallas för den svenska modellen. Kollektivavtalen ger ofta bättre villkor än vad arbetsrätten föreskriver. Därför är det viktigt att du som är chef med personalansvar är väl insatt i de avtal som gäller på din arbetsplats. Gå därför en kurs i arbetsrätt.

Vad står i kollektivavtalet?

Exempelvis kan antal semesterdagar vara fler i kollektivavtalet. Arbetstiden vara kortare, ledighet vid klämdagar medges och friskvårdsförmåner erbjudas. Även om er arbetsplats inte har tecknat ett kollektivavtal kan ni ha ett så kallat hängavtal, vilket innebär att ni ändå följer ett visst kollektivavtals regler. Gå en kurs och ta reda på vad som gäller. Så slipper du tråkiga överraskningar och onödiga diskussioner.

Arbetsrättskurs berör många områden

Du har säkert hört talas om LAS, lagen om anställningsskydd. Denna lag är central inom området arbetsrätt och den reglerar villkoren kring en anställning. Här står bland annat att huvudregeln för en anställning är att den gäller tills vidare. Och att arbetsgivaren senast en månad efter det att anställningen påbörjats måste informera om de villkor som gäller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

LAS och turordningsreglerna

Här står vidare att uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad, lämnas skriftligen, innehålla uppgifter om varför uppsägning sker och framföras personligen. En av de mest kända delarna av LAS handlar om turordningsreglerna vid uppsägning. Här sägs till exempel att arbetsgivaren får undanta två anställda från turordningsreglerna. Om dessa personer bedöms som särskilt viktiga för verksamheten. Gå en kurs i arbetsrätt och ta reda på vad som gäller.

Medbestämmandelagen - MBL

En annan mycket viktig lag inom arbetsrätten är medbestämmandelagen, förkortad MBL. Här regleras föreningsrätten, det vill säga rätten för både arbetsgivare och arbetstagare att vara medlemmar i en arbetsgivare- respektive arbetstagarorganisation. Andra viktiga delar i denna lag är rätten att förhandla med motparten och rätten till information.

Informationsrätten säger bland annat att arbetsgivaren ska tillhandahålla uppgifter om hur företaget går och utvecklas, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. I medbestämmandelagen hittar du också de regler som bestämmer hur kollektivavtal sluts mellan arbetsmarknadens parter. Gå en kurs i arbetsrätt och ta reda på vad som gäller. Det är Medlingsinstitutet som hjälper till att lösa tvister mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och deras respektive organisationer.

Semesterlagen

Semesterlagen är ännu en lag inom arbetsrätten. Denna reglerar semesterförmånerna, det vill säga semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Här står hur semesterlönen beräknas, vilken frånvaro som är semesterlönegrundande och vad som menas med semesterår respektive intjänandeår. Minsta antal lagstadgade semesterdagar är 25 st, men arbetstagare kan ha fler dagar enligt kollektivavtal.

Föräldraledighetslagen

Slutligen kan även nämnas föräldraledighetslagen, vilken reglerar ledighet för föräldrar och vårdnadshavare t ex i samband med barnets födelse, tills barnet är 18 månader och i samband med sjukdom. Som du förstår är området som betecknas arbetsrätt mycket viktigt att känna till, både för dig som är arbetsgivare och dig som är arbetstagare.

Arbetsrätt för chefer i praktiken

Vem får anställa nya medarbetare? Hur får man anställa? Vad gäller vid uppsägningar eller omplaceringar? Som chef har du ett arbetsgivaransvar och möts ofta av situationer som regleras av arbetsrätten. Vi erbjuder därför en kurs med fokus på de delar av arbetsrätten som har störst relevans för dig som är chef. Kursen ger en översiktlig bild av den svenska arbetsrätten och dess praktiska tillämpning.

Som chef skall du kunna tillämpa regelverk

För nästan all juridik, inklusive arbetsrätt, handlar om att kunna tillämpa ett regelverk i alla de olika situationerna som kan uppkomma. Inget fall är det andra likt, därför måste man kunna reglerna och förstå vilket syfte reglerna har och hur de samspelar med andra regler. Gå en kurs i arbetsrätt och ta reda på vad som gäller.

Arbetsrätten kan variera

Det är viktigt att förstå att det inte finns någon maskin där man kan stoppa in en fråga och få ett exakt svar. Varje situation kan ses från olika perspektiv och varje perspektivförskjutning gör att svaren kan variera. När facit saknas är kunskap om avtalen och lagstiftningen avgörande för att kunna planera och bedriva en effektiv verksamhet.

Arbetsrätt och vad är arbetsrätt?

Arbetsrätt för chefer är viktigt ämne. Makten på arbetets marknad är ojämnt fördelad mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Företagen ska sträva efter högsta möjliga vinst, arbetstagaren behöver goda villkor och ökad lön. I konflikten mellan arbetstagare och arbetsgivare har arbetsrätten vuxit fram. Arbetsrätten i Sverige har byggts upp under många år för att förena ekonomisk utveckling med rättvis fördelning och social trygghet.

Lagar och avtal samspelar i arbetsrätten

Lagen ger spelreglerna för hur kollektivavtal ska ingås och vad som händer vid oenighet. Lagen ger parterna riktlinjer, men också en stor frihet när de ska komma överens om villkoren i kollektivavtalen. Gå en kurs i arbetsrätt och ta reda på vad som gäller.

Arbetsrätt - historia

Arbetsrätt för chefer kursI industrialismens barndom hade arbetsgivaren all makt. De kunde fritt anställa och avskeda folk, de kunde ensidigt leda och fördela arbetet utan hänsyn till de anställda. De uselt betalda arbetarna slöt sig samman och fick kämpa hårt för rätten att organisera sig och hävda sina intressen.

  • 1905 träffades det första stora kollektivavtalet i verkstadsindustrin, en viktig milstolpe inom arbetsrätten. I december­kompromissen 1906 erkände arbetsgivarna arbetarnas rätt att organisera sig i fackföreningar. LO erkände arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet, och att anställa och avskeda arbetare.
  • 1928 inrättades Arbetsdomstolen och lagen om kollektivavtal antogs av riksdagen. Svensk arbetsrätt växte fram.
  • 1938 tecknade LO och SAF Saltsjöbadsavtalet som lade en grund för ett mångårigt samförstånd mellan parterna. En vändpunkt blev vänstervågen 1968 och gruvstrejken 1969.
  • På 1970-talet införde riksdagen en rad lagar för att stärka arbetstagarnas ställning, till exempel lagarna om medbestämmande och anställningsskydd. Svensk arbetsrätt hade nu viktiga hörnpelare.
  • 1995 gick Sverige med i EU. Medlemskapet i EU har påverkat arbetsrätten på några områden, ibland förstärkt och ibland försvagat arbetstagarnas ställning.

Arbetsrätt i nutid

Arbetstid, semester och anställningstrygghet. Arbetsrätten påverkar vårt dagliga arbetsliv i högsta grad. Många jurister är experter på området och bevakar frågorna på hemmaplan såväl som i Bryssel. Det är arbetsrätten som styr förhållandet mellan anställd och arbetsgivare. Det handlar bland annat om anställningstrygghet, anställningsformer och diskriminering. Gå en kurs i arbetsrätt och lär dig vad som gäller.

Arbetsrätten sätter även spelreglerna mellan arbetsmarknadens parter och reglerar inflytandet på arbetsplatsen samt rätten att vidta stridsåtgärder, som strejk och övertidsblockad.

Svensk arbetsrätt

Arbetsrätt för cheferSvensk arbetsrätt bestäms en stor del av reglerna på arbetsmarknaden av parterna, det vill säga de fackliga organisationerna och deras motparter på arbetsgivarsidan.

Det är i kollektivavtalen vi hittar svaren på många av de arbetsrättsliga frågorna som berör den enskilde i arbetslivet. Kollektivavtal är det överlägset bästa sättet att reglera arbetstids- och anställningsvillkor.

Avtalen är flexibla samtidigt som de ger bra villkor och skapar trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden. Rätten att vidta stridsåtgärder är viktig för att skapa rimliga villkor, men ska användas med förnuft och bara när medlemmarna på arbetsplatsen önskar det.

Arbetsrätten självklar för facken

För en facklig centralorganisation är arbetsrätten en självklar fråga att arbeta med. Facken centralt hanterar dock inte enskilda medlemsärenden och arbetsrättsliga tvister. Det gör förbunden. Men fackens jurister är emellertid auktoriteter på området och bevakar förbundens intressen på arbetsrättens område. Facken är även remissinstans för lagförslag och fungerar som experter på arbetsrätt i olika arbetsgrupper. Därför bör du som chef gå en kurs i arbetsrätt och ta reda på vad som gäller.

Arbetsrätt i Europa

Arbetsrätt för chefer kursSedan Sveriges inträde i EU har arbetsrätten blivit allt mer internationell. Beslut som fattas i Bryssel påverkar oss i högsta grad och många fackliga organisationer finns representerade genom det fackliga Brysselkontoret.

Det finns också ett samarbete mellan de tre fackliga centralorganisationerna (Saco, LO och TCO) och syftet är att på plats bevaka och frågor som har betydelse för svenska löntagare och svensk arbetsrätt.

Chefsutbildning i arbetsrätt för chefer

Kunskaper i arbetsrätt är en färskvara. Det införs ofta nya lagar och bestämmelser, och för att uppdatera sig är det klokt att gå en chefsutbildning med fokus just på detta ämne. Förtursregler, integritetsfrågor, distansarbete, diskriminering – det händer hela tiden nya saker i dessa aktuella frågor och oavsett om man har personalansvar eller inte är det sådant som alla i en chefsroll behöver ha vissa kunskaper om.

Avskedande och omplaceringar

Inför en omorganisation där det kan bli aktuellt med avskedanden och omplaceringar är det naturligtvis extra viktigt med kunskap när det gäller arbetsrätt. Annars kan diskussioner inom ledningsgrupper bli irrelevanta och i värsta fall göra att beslut gällande personalförändringar fattas på felaktiga grunder. En kurs i arbetsrätt som bidrar till ökade kunskaper både om allmänna arbetsrättsliga principer och förändringar är oumbärlig, för att ge en stabil grund att stå på i kritiska situationer.

Arbetsrätt finns med i många olika faser

Frågor som rör arbetsrätt finns med i många olika faser av ett företags verksamhet. Kanske är man inne i en period av tillväxt, då man behöver rekrytera ny personal. I sådana lägen är det bra att komplettera kunskaperna om olika anställningsformer – exempelvis tillsvidareanställning, visstidsanställning, projektanställning och provanställning – och lära sig mer om hur man skriver relevanta anställningskontrakt. Även här har man nytta av en bra chefsutbildning.

Enbart HR räcker inte

Visserligen finns det i allmänhet en HR-avdelning med ansvar för dessa frågor, men det är inte alltid någon därifrån sitter med vid ledningsgruppsmöten, och därför är det viktigt att det finns kompetens när det gäller arbetsrätt hos så många som möjligt med chefsansvar.

Idag är arbetslivet så föränderligt att omorganisationer snarare är regel än undantag, och det kan vara en fördel att passa på när man är inne i en lugn fas och se till att personer i chefspositioner får aktuella kunskaper inom området via en kurs i arbetsrätt för chefer. Plötsligt kanske krisen slår till och då är det bra att vara förberedd.

Arbetsrätt för chefer - viktig chefsutbildning!

Arbetsrätt för chefer kursNär man påbörjar en ny tjänst är det viktigt att ha koll på vilka anställningsformer som finns och vilken sådan som man själv kommer ha. Det kan vara både visstidsanställning, fast heltidsanställning eller deltidsanställning med mera. Det bästa är förstås en fast anställning, helst med fyrtio timmars arbetsvecka, eftersom man då kommer komma upp i en ganska hög lön samt får ha trygghet i att inte kunna bli avskedad hur som helst.

Ifall det nya arbetet är någon form av högre tjänst inom ett företag eller någon annan typ av verksamhet är det viktigt att man har koll på arbetsrätt för chefer samt vad den säger och hur det kommer att påverka jobbet.

Kurs i arbetsrätt rekommenderas

Just arbetsrätt för chefer innehåller de regler och lagar som reglerar hur arbetet ska bedrivas. Då menas att den bestämmer inom vilka ramar lönen ska läggas, rekommenderade arbetstider, eventuell rätt till övertidsersättning och så vidare. Helt enkelt så säger den vilka skyldigheter och vilka rättigheter man har på sitt jobb. Gå därför en kurs i arbetsrätt och ta reda på vad som gäller.

Det är något man bör ha koll på förutom att se till att man får någon bra typ av tjänst bland de typer av anställningsformer som faktiskt finns. De är många fler än vad man faktiskt kan tro till en början.

Dagens samhälle präglar arbetsrättens utveckling

I dagens samhälle har utvecklingen gått mot en mer jämn fördelning av vilka typer av anställningsformer som är vanligast. Det är idag färre människor som får fördelen och privilegiet av att ha en fast heltidsanställning. Istället är det många fler som får jobba färre timmar varje vecka, och det är även fler som måste jobba extra med antingen ett till jobb eller med någon typ av eget företag eller frilansverksamhet. Men tillbaka till ämnet så är det i alla fall att om man ska tillsättas till någon högre tjänst bra om man har koll på arbetsrätt för chefer, eftersom den bland annat lägger riktlinjerna för det väldigt viktiga kollektivavtalet.

Anställningsavtal - se det viktigaste

Arbetsrätt för chefer kursNär man ska söka någon typ av högre tjänst, till exempel som chef på något företag, så är det mycket man bör och måste tänka på samt ha bra koll på. Först och främst måste man se till att man har den utbildning och den erfarenhet och meriter som kan tänkas krävas för att bli en av de starkaste kandidaterna under rekryteringsprocessen.

Sen så måste man också ha koll på arbetsrätt för chefer eftersom det kan vara av viss viktigt att veta vad den säger. En annan kanske ännu viktigare sak är att veta hur ditt eventuella framtida anställningsavtal kommer att se ut.

Det är viktigt att se till att ett avtal klart och tydligt säger vilka typer av arbetsuppgifter man ska utföra, vilka de ordinarie arbetstiderna är samt vilka regler som gäller vid övertidsarbete, vad ingångslönen kommer att ligga på och så vidare. Det kan då vara bra att man har en bra koll på arbetsrätt för chefer samt vilka ungefärliga medellöner som gäller för den typ av tjänst man söker.

Lokala policy om anställningsavtal

Då man söker en högre tjänst är det ofta en typ av jobb som ger ganska mycket betalt, och då är det om man till exempel erbjuds en lön som ligger femtusen under den genomsnittliga ingångslönen lätt att tänka att det inte är så mycket. Men man bör även då försöka ha koll på hur arbetsplatsens policy vad gäller löneförhöjningar ser ut.

Ditt anställningsavtal kan alltså vara betydligt viktigare än vad man först kan tro. Man bör därför se till att man har koll på vad det säger och hur det kommer påverka de praktiska grejerna som rör din nya framtida anställning. Då man konkurrerar om en chefstjänst kan det alltså ibland vara av största vikt att man har en bra koll på arbetsrätt för chefer.

Viktigt med kollektivavtal som gäller

Arbetsrätt för chefer kursNär man jobbar som anställd på någon arbetsplats, vilken som helst, så är det viktigt att man har koll på vilka regler och lagar som gäller. Det bör ses som en skyldighet från arbetstagarens sida att ha det för att undvika missförstånd och att man tar vissa saker för givet som man faktiskt inte bör. Man bör även ha förståelse för vad arbetsrätten innefattar och att det är viss skillnad på arbetsrätt för chefer jämfört med för vanliga anställda.

Det är dock inga skillnader som man normalt behöver ha koll på, men i vissa fall kan det vara av intresse. En grej som kan vara bra att veta är hur ditt kollektivavtal ser ut. Ett sådant avtal bör finnas på ditt jobb.

Kollektivavtal och dess regelverk

Ditt kollektivavtal styrs till ganska stor del av arbetsrätt för chefer samt för övriga och reglerar bland annat arbetstiderna samt lön och eventuell övertidsersättning. Det är bra att ha koll på dessa redan innan man tackar ja till ett jobberbjudande så att man har en klar bild över vad som gäller utöver det mest väsentliga så som ordinarie arbetstid, lön och arbetsuppgifter.

Vissa yrken kan till exempel innebära obetald övertid, något som påverkar arbetssituationen ganska mycket och just därför är det viktigt att ha koll på sådant. Framgår inte detta klart och tydligt då man söker ett jobb så bör man be om att få information om sådant. Eller gå en kurs i arbetsrätt och ta reda på vad som gäller.

I och med att arbetsrätt för chefer är ganska lika som för en vanlig anställd så är det i stort sett samma regler, lagar och villkor som man bör ha koll på om man ska rekryteras till en högre tjänst inom någon sorts verksamhet. Det som kanske dock är det allra viktigaste är att det finns ett välformulerat kollektivavtal. Finns inte ett sådant så finns det risk att vissa saker kan bli annorlunda än vad man trott på sitt arbete.

Arbetsrätt för chefer och den svenska lagstiftningen

Arbetsrätt för chefer kursOrdet arbetsrätt kan vara väldigt främmande för många människor. De flesta vet nog inte ens vad det betyder. Men det är i alla fall en samling lagar som gäller för alla arbetstagare och arbetsgivare och reglerar vilka skyldigheter och rättigheter man har.

Det är EU som sammanställer och utformar alla dessa regler och de ska med dessa jobba mot att skapa hög nivå av sysselsättning och låg arbetslöshet samt se till att folk inte behöver jobba under för dåliga villkor. Arbetsrätt för chefer är i stora drag samma som för alla övriga anställda och det är också något som kan vara bra att veta. Bland de bestämmelser som ingår så finns bland annat regler som reglerar hur kollektivavtal ska utformas.

Kollektivavtalens utformning

Det är den största och kanske viktigaste delen inom arbetsrätt för chefer och anställda eftersom den reglerar allt ifrån lön till arbetstider, förmåner och eventuell övertidsersättning. Sedan är det ju så att kollektivavtal till viss del utformas individuellt mellan olika arbetsplatser, men det finns vissa riktlinjer som den bör och ska följa. Det finns således all anledning att gå en kurs i arbetsrätt och ta reda på vad som gäller.

Just hur många timmar man får arbeta kan vara en viktig del eftersom man ofta behöver jobba ganska mycket för att få in tillräckligt med pengar för att kunna klara av sin egen privatekonomi. Men det finns inget som gör att det för arbetsgivare ger nackdelar att anställa deltids- och extrapersonal. Men ur en annan synvinkel kan det vara bra med personal som jobbar lite eftersom att det skapar fler jobb.

Som innehavare av någon högre tjänst kan det vara viktigt att ha koll på arbetsrätt för chefer, och det viktigaste är att man har koll på hur sitt kollektivavtal ser ut eftersom den reglerar det allra mesta som är viktigt att kunna för att förstå de rättigheter och skyldigheter man har på sin arbetsplats.

Turordningsregler - rättvist eller inte?

När man på ett företag eller inom någon annan typ av verksamhet ska tillsätta någon ny till en högre tjänst så är det ofta någon som redan jobbar på arbetsplatsen som får äran att ta den positionen. Men hur rättvist sker egentligen de rekryteringarna? Är det alltid den som mest förtjänar det som får chansen? Självklart är det ju så att det i många fall förekommer lite orättvisor i mer eller mindre utsträckning.

Arbetsrätt för chefer säger ju trots allt inget om vilka som ska rekryteras till nya tjänster. Man skulle kunna säga att det på många ställen finns en typ av turordningsregler som styr vilka som kommer att bli befordrade och någon gång komma att lägga vantarna på en chefstjänst.

Turordningsregler

Dessa typer av turordningsregler är ofta samma sak som vilka de nuvarande cheferna tycker bäst om bland de övriga anställda. Det kan många gånger vara så att relationerna och kemin mellan en underordnad och en överordnad väger tyngre än de faktiska prestationerna på jobbet då det kommer till att välja vilka ur personalen som ska befordras. Men för att de ska gå före krävs ju att det inte är någon väldigt stor skillnad på vilken prestationsnivå man ligger på.

Men om man är några av de anställda som presterar ganska bra så är det ofta den som de överordnade fattat bäst tycke för som får förtur. Vad arbetsrätt för chefer säger om detta är väl egentligen ingenting, utan det är den som anses som mest lämpad som ska få tjänsten.

Just arbetsrätt för chefer talar om vad de som har en högre tjänst har för skyldigheter och rättigheter samt ger vägledning till vissa riktlinjer som bör följas för att bedriva ett ledarskap så bra som möjligt. Det faktum att vissa har någon typ av turordningsregler är inget som går att göra något åt utan det är, har alltid varit, och kommer alltid förbli på det sättet.

Visstidsanställningar - chefernas gissel

När man för tillfället inte har någon anställning och är så kallad arbetssökande så är det självklart en heltidstjänst som man söker och helst av allt vill ha. Gärna inom områden som man är intresserad av i första taget. Men ibland kan det hända att man inte får tag på något sådant jobb. Visstidsanställningar kan vara lättare att få tag på men samtidigt är de väldigt negativa på det sättet att man då ofta inom ganska snar framtid kommer vara arbetslös igen.

Visst kan det i vissa av dessa jobb finnas chans till förlängd anställning men det är inte så väldigt vanligt att fallet är så. Men oavsett vilken typ av form på sitt arbete man får så är det viktigt att man har kunskap om arbetsrätt för chefer, personal och arbetsgivare.

Har man den kunskapen om arbetsrätten så vet man vad för typ av kollektivavtal som det brukar vara inom olika branscher vilket kan göra att valet över vilka typer av tjänster man ska söka blir lättare.

Arbetsbrist kan inte avtalas bort

Men med den ganska stort utbredda arbetsbristen som råder idag kanske man inte har råd att endast söka sådant som man tycker verkar kul utan man kanske även tvingas söka jobb man egentligen inte vill ha. Man kan även tvingas ta visstidsanställningar som inte ger samma trygghet och fördelar som ett fast arbete.

Men i vissa fall kan det vara så att man tycker att det känns som en rolig utmaning med visstidsanställningar. Man kanske gillar tillvaron med att byta jobb då och då och att hela tiden få göra nya saker samt få nya erfarenheter. Men just att ha koll på arbetsrätt för chefer samt för alla övriga anställda kan vara bra oberoende av vilken typ av jobb det är som man håller på att söka.

Arbetsbrist i arbetsrättens mening

Det råder mer eller mindre hela tiden arbetsbrist på de flesta ställen runt om i Sverige, och även i Europa och övriga världen. Det leder till en stor och väldigt utbredd arbetslöshet vilket bara är negativt för samhället. Det betyder mycket skattepengar som måste betalas ut i form av bland annat socialbidrag till de utsatta. Ju mindre antal personer som arbetar desto mindre skattepengar fås ju då även in till staten och kommunerna.

Det betyder att ju fler som inte arbetar desto mindre pengar kommer in och desto mer pengar går ut. Det är alltså ett ganska stort problem med arbetslöshet i vårt samhälle. Bland annat arbetsrätt för chefer kan vara något som bidrar till detta i viss grad. De jobbar väldigt hårt men de jobbar samtidigt ofta väldigt mycket. Inte sällan får de ihop många övertidstimmar. Det med hur mycket man får jobba utöver ordinarie arbetstid regleras i det kollektivavtal som man har.

Arbetsrätten bör justeras

Detta gäller förstås inte bara de som innehar en högre tjänst utan även alla andra. Det kan alltså vara ett bra förslag att begränsa antal timmar man får ha i övertid för att skapa fler jobb. Även att kanske korta ned antalet timmar i en vanlig arbetsvecka skulle kunna vara något som kan bidra till en ökad efterfrågan på arbetskraft. Arbetsrätten  kanske alltså måste ändras lite grann, och även den som gäller för alla andra. Främst när det gäller arbetstiden då. Man bör alltså genom att minska antalet arbetstimmar till viss del kunna råda bot på den arbetsbrist som förekommer idag.

Arbetsrätt för chefer talar bland annat om i vilken utsträckning extra timmar får jobbas. Den tiden bör förminskas, precis som tiden för alla andra arbetare. Man bör se till att alla kollektivavtal regleras med hänsyn tagen till att försöka lösa den arbetsbrist som råder.

Arbetsrätt vid varsel och avsked

Arbetsrätt för chefer kursNär man har ett fast jobb så har man den tryggheten att inte kunna bli avskedad utan en stark anledning. Så länge man sköter sitt jobb bra och presterar bra kan man alltså känna sig ganska lugn och trygg i sin tillvaro. Tycker man att det jobb man har är kul och intressant så är det också större sannolikhet att man kommer att prestera bra och bli duktig på sitt jobb. Men ibland så räcker detta ändå inte.

Det som är ett av de största hoten mot att få behålla sin anställning är arbetsbristen. Ifall en arbetsplats inte har tillräckligt med arbete för att sysselsätta all personal så har de rätt att ta till varsel och avskeda folk. Detta regleras inte i arbetsrätt för chefer men är ändå något som kan vara av intresse för vissa.

Ha koll på arbetsrätten!

Just arbetsrätt för chefer kan ibland vara av intresse att ha koll på och kunna. Som chef får man inte själv ta beslut om varsel utan det måste oftast vara ett gemensamt beslut från företagets styrelse. Råkar man ut för detta, att förlora sitt jobb, så faller ofta stora delar av livet ihop till en viss del. Utan inkomst kanske man inte längre har råd att betala sina räkningar och därmed måste säga upp alla abonnemang, sälja sin bil med mera. Få ett nytt jobb kan ju vara både svårt och ta väldigt lång tid.

Men vad gäller arbetsrätt för chefer bör man överväga att läsa en kurs för att lära sig grunderna inom den, eftersom det kan ge en grundläggande förståelse över hur det mesta som rör anställda på en arbetsplats hänger ihop. Just varsel är en sådan sak och om sådant måste tas till på stället man jobbar så är det av största vikt att man jobbat länge eftersom turordningsreglerna gör att de som haft sin tjänst kortast tid ofta står först på listan över dem som ska varslas.

Arbetsdomstolen då rättvisan inte fungerar

Arbetsrätt för cheferIbland kan det hända att man har ett jobb som man trivs med och tycker bra om att utföra. Sen så blir man avskedad helt utan förvarning och även enligt sin egen åsikt utan någon anledning. Det får inte gå till på det sättet, utan om en arbetsgivare vill sparka någon måste särskilda skäl finnas till det enligt svensk arbetsrätt.

Detta regleras bland annat i arbetsrätt för chefer. Skulle man ha sådan stor otur att detta inträffar så finns det ändå hjälp att få. Man kan vända sig till arbetsdomstolen och man kan då få hjälp av sitt fackförbund att driva ärendet om man är medlem i något sådant.

Arbetsdomstolen avgör

Skulle man mot förmodan få sparken utan att det finns någon bakomliggande orsak som har tillräcklig relevans så finns det alltså saker man kan göra åt det. Man kan med hjälp av att låta ärendet gå till arbetsdomstolen förhoppningsvis komma att få behålla sitt arbete. Men samtidigt så är det ju också så att man kommer känna sig otroligt kränkt, och oavsett så finns det ju ändå någon bakomliggande orsak till att du blivit uppsagd från första början. Gå därför en kurs i arbetsrätt och ta reda på vad som gäller.

Så även om man i slutändan ändå får behålla sitt arbete så kan man känna sig ovälkommen och inte behövd och uppskattad för det arbete som man utför. Det är alltså på många sätt fel att sparka någon utan att det finns någon allvarlig bakomliggande orsak. Detta regleras och förklaras i arbetsrätt för chefer.

Riktlinjer och rekommendationer

Arbetsrätt för chefer innehåller bland annat riktlinjer och rekommendationer som klart och tydligt visar på vad som gäller om man ska avskeda någon, vilka krav som måste vara uppfyllda då och så vidare. Men ändå finns det fall där man blir avskedad på för lösa grunder. Då är det minst sagt bra att arbetsdomstolen finns så att man får en chans att strida för sin rätt.

Skillnader i svenska arbetsrätten

Arbetsrätt för cheferMellan arbetsrätt för chefer och arbetsrätt för vanlig personal finns idag inga direkta skillnader. Det är i stort sett samma lagar och regler som gäller och som ska följas. Men detta gäller då alltså de som är anställda på något företag eller inom någon annan typ av organisation eller verksamhet, och om man bedriver egen firma och på så sätt på ett sätt jobbar som chef så är det dock endast en själv som har makten att reglera sin arbetssituation.

Det kan dock vara både positivt och negativt för samtidigt som man får lägga upp allt jobb som man själv vill finns det risk att man tillåter sig själv att jobba för mycket vilket gör att man riskerar att drabbas av stressymptom eller man kanske till och med låter det gå så långt att man blir utbränd. Dock kan man ju aldrig bli utsatt för avsked.

Arbetsrätt chefer i ständig förändring

Ser man det från den synvinkeln så är arbetsrätt för chefer väldigt annorlunda. Men man kanske inte egentligen kan göra det. För ifall man driver sitt eget företag så är väl VD en mer korrekt titel på det jobb man har. Men om man har ett normalt arbete där man har en vanlig anställning så är man ju mer bunden i hur man jobbar vilket då kan vara positivt i vissa hänseenden. Dock så kan man ju riskera att råka ut för avsked om man sköter sitt jobb dåligt eller om det uppkommer arbetsbrist på sin arbetsplats.

Som egenföretagare behöver man ju alltså varken ha kunskaper inom arbetsrätten eller riskera att råka ut för avsked. Låter då inte livet som företagare som rena drömmen? Jo, kanske, men det är mycket man ska kunna och ha koll på. Samtidigt måste man också ofta jobba väldigt hårt för att lyckas driva sin verksamhet. Gå därför en kurs i arbetsrätt och ta reda på vad som gäller.