Arbetsrätt för nya chefer

Lär dig arbetsrätt i praktiken

Kurs i arbetsrätt är en slags ledarskapsutbildningGå vår utbildning för dig som är ny i chefsrollen och lär dig ledarskap och arbetsrätt för nya chefer. Du hittar utbildningen hos oss på Hjärtum Utbildning. Under de två utbildningsdagarna får du uppdaterade kunskaper om metoder i ledarskapet samt om aktuella lagar och regler inom arbetsrättsområdet. Utbildningen går översiktligt igenom arbetsrätten och vad som reglerar förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Nyheter såsom LAS, med mera tas upp under kursen. Alla som i sitt arbete kommer i kontakt med personalfrågor behöver baskunskaper i detta viktiga ämne. Utveckla dig därför i arbetsrätt genom vår utbildning Ny som chef som håller dig uppdaterad. När du går vår kurs får du många viktiga uppdateringar. Det kommer att öka din trygghet som chef.

Innehållet ger kunskap om arbetsrätt för chefer

Vår utbildning för nya chefer är en grundläggande ledarskapsutbildning som dessutom ger baskompetens i arbetsrätt. Lagarna som reglerar villkoren på arbetsmarknaden är i mångt och mycket tvingande, till fördel för arbetstagarna. Det innebär att arbetsgivaren inte kan lägga in sämre villkor i avtalen med de anställda, än vad lagen föreskriver. Som chef måste du se till att skaffa dig kunskaper om detta. Sämre villkor än lagen kan inte förekomma, även om parterna kan vara överens om att göra så. Är du chef är det särskilt viktigt att du kan arbetsrätt och vet vad som gäller. En utbildning för chefer som även tar upp  arbetsrätt ger dig tillräckligt med kunskaper så att du undviker att göra fel. Därmed kan förtroendet öka mellan dig och dina anställda.

Lär dig om kollektivavtal

Många av villkoren mellan arbetsmarknadens parter i Sverige är reglerade i kollektivavtal. Detta är den svenska modellen. Kollektivavtalen ger ofta bättre villkor än vad arbetsrätten föreskriver. Därför är det viktigt att du som är chef med personalansvar är väl insatt i de avtal som gäller på din arbetsplats. Gå därför en utbildning för nya chefer. Det kommer att både underlätta för dig och hjälpa dig att känna dig mer trygg i rollen. Exempelvis får du lära dig att antal semesterdagar kan vara fler i kollektivavtalet. Arbetstiden kan vara kortare, ledighet vid klämdagar medges och friskvårdsförmåner erbjudas. Även om er arbetsplats inte har tecknat ett kollektivavtal kan ni ha ett så kallat hängavtal. Det innebär att ni ändå följer ett visst kollektivavtals regler. Gå en kurs och ta reda på vad som gäller, så slipper du tråkiga överraskningar och onödiga diskussioner.

Utbildning för nya chefer tar upp nya LAS

Vår kurs i arbetsrätt tar upp nya LASDu har säkert hört talas om LAS, lagen om anställningsskydd. Denna lag är central inom området arbetsrätt och den reglerar villkoren kring en anställning. Här står bland annat att huvudregeln för en anställning är att den gäller tills vidare. Senast en månad efter att anställningen påbörjats måste arbetsgivaren informera om de villkor som gäller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Under vår utbildning för nya chefer tar vi upp LAS och hur du ska hantera denna viktiga och centrala lag. Detta är inte minst viktigt under 2022, då en revidering av lagen kommer att införas.

Utbildning för ledaren som berör många områden

Som ledare och chef behöver du kunskaper inom vitt skilda områden. Självklart ska du kunna leda, men du måste även behärska arbetsrättsområdet. Uppsägningar är ett område inom arbetsrätten som är särskilt bra att vara kunnig inom. I LAS står att uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. Den ska lämnas skriftligen, innehålla uppgifter om varför uppsägning sker och framföras personligen. En av de mest kända delarna av LAS handlar om turordningsreglerna vid uppsägning. Här säger man till exempel att arbetsgivaren får undanta två anställda från turordningsreglerna. Detta om man anser att dessa är särskilt viktiga för verksamheten. I och med regeringens utredning om arbetsrätten kan detta komma att förändras. Gå därför en utbildning för nya chefer och ta reda på vad som kommer att gälla framöver.

Få kunskap om Medbestämmandelagen – MBL

En annan mycket viktig lag inom arbetsrätten är medbestämmandelagen, förkortad MBL. Här blir föreningsrätten reglerad, det vill säga rätten för både arbetsgivare och arbetstagare att vara medlemmar i en arbetsgivare- respektive arbetstagarorganisation. Andra viktiga delar i denna lag är rätten att förhandla med motparten och rätten till information. Informationsrätten säger bland annat att arbetsgivaren ska tillhandahålla uppgifter om hur företaget går, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. I medbestämmandelagen hittar du också de regler som bestämmer hur kollektivavtal fungerar mellan arbetsmarknadens parter. Gå vår utbildning för nya chefer och få kunskap om vad som gäller. Det är Medlingsinstitutet som hjälper till att lösa tvister mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och deras respektive organisationer.

Kursen tar upp semesterlagen och föräldraledighetslagen

Semesterlagen är ännu en lag inom arbetsrätten. Denna reglerar semesterförmånerna, det vill säga semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Här står hur semesterlönen beräknas, vilken frånvaro som är semesterlönegrundande och vad man menar med semesterår respektive intjänandeår. Minsta antal lagstadgade semesterdagar är 25 st, men arbetstagare kan ha fler dagar enligt kollektivavtal. Sedan kan vi även nämna föräldraledighetslagen. Denna lag reglerar ledighet för föräldrar och vårdnadshavare t ex i samband med barnets födelse. Det reglerar även vad som gäller tills barnet är 18 månader och i samband med sjukdom. Som du förstår är området arbetsrätt mycket viktigt att känna till. Det gäller både för dig som är arbetsgivare och dig som är arbetstagare. Vår utbildning för nya chefer tar upp alla delar som du behöver utveckla dina kunskaper inom.

Lär dig arbetsrätt för chefer i praktiken

Arbetsrätt för cheferVem får anställa nya medarbetare? Hur får man anställa? Vad gäller vid uppsägningar eller omplaceringar? Som chef har du ett arbetsgivaransvar och möts ofta av situationer som regleras av arbetsrätten. Vi erbjuder därför en kurs med fokus på de delar av arbetsrätten som har störst relevans för dig som är chef. Kursen ger en översiktlig bild av den svenska arbetsrätten och dess praktiska tillämpning. Nästan all juridik, inklusive arbetsrätt, handlar om att kunna tillämpa ett regelverk i de olika situationer som kan uppkomma. Inget fall är det andra lik. Därför måste du kunna reglerna och förstå vilket syfte reglerna har och hur de samspelar med andra regler. En grundutbildning för nya chefer går igenom regelverket. Den ser till att du får kunskaper som du behöver i din praktiska chefsroll.

Utbilda dig och få koll på lagstiftningen

Det är viktigt att förstå att det inte finns någon maskin där man kan stoppa in en fråga och få ett exakt svar. Varje situation har olika perspektiv och varje perspektivförskjutning gör att svaren kan variera. När facit inte finns är kunskap om avtalen och lagstiftningen avgörande för att kunna planera och bedriva en effektiv verksamhet. Arbetsrätt för chefer ger denna kunskap. Under utbildningen får du även lite bakgrund till varför vi har en arbetsrätt i Sverige. Makten är jämnt fördelad mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Företagen ska sträva efter högsta möjliga vinst, arbetstagaren behöver goda villkor och ökad lön. I konflikten mellan arbetstagare och arbetsgivare har arbetsrätten vuxit fram. Arbetsrätten i Sverige har växt fram upp under många år. Grunden har varit att förena ekonomisk utveckling med rättvis fördelning och social trygghet.

På schemat står lagar och avtal

På kursens schema står bland annat avsnittet om lagar och avtal. Lagarna ger spelreglerna för arbetsmarknaden. Till exempel hur kollektivavtal ska ingås och vad som händer vid oenighet. Lagarna ger parterna riktlinjer, men också en stor frihet när de ska komma överens om villkoren. På en utbildning för den nya chefen får du mycket nyttig och användbar fakta och information, som du direkt kan börja tillämpa på din arbetsplats.

Arbetsrätt – lär dig även historien

Arbetsrätt för chefer kursUnder kursen i arbetsrätt tar vi inte upp den äldre historien kring hur arbetsrätten växt fram, men du kan själv läsa om dess bakgrund. I industrialismens barndom hade arbetsgivaren all makt. De kunde fritt anställa och avskeda folk, de kunde ensidigt leda och fördela arbetet utan hänsyn till de anställda. De uselt betalda arbetarna slöt sig samman och fick kämpa hårt för rätten att organisera sig och hävda sina intressen.1905 träffades det första stora kollektivavtalet i verkstadsindustrin, en viktig milstolpe inom arbetsrätten.

I december­kompromissen 1906 erkände arbetsgivarna arbetarnas rätt att organisera sig i fackföreningar. LO erkände arbetsgivarnas rätt att leda och fördela arbetet, och att anställa och avskeda arbetare.1928 inrättades Arbetsdomstolen och lagen om kollektivavtal antogs av riksdagen. Svensk arbetsrätt växte fram.1938 tecknade LO och SAF Saltsjöbadsavtalet som lade en grund för ett mångårigt samförstånd mellan

Utbilda dig i nutidens arbetsrätt

Arbetstid, semester och anställningstrygghet. Arbetsrätten påverkar vårt dagliga arbetsliv i högsta grad. Många jurister är experter på området och bevakar frågorna på hemmaplan såväl som i Bryssel. Det är arbetsrätten som styr förhållandet mellan anställd och arbetsgivare. Det handlar bland annat om anställningstrygghet, anställningsformer och diskriminering. Arbetsrätten sätter även spelreglerna mellan arbetsmarknadens parter och reglerar inflytandet på arbetsplatsen samt rätten att vidta stridsåtgärder, som strejk och övertidsblockad. Genom att utbilda dig i arbetsrätt får du en bred kunskap om arbetsrättens olika delar. Alla delar är lika viktiga, därför är det bra att börja med en grundutbildning.

Öka din kompetens i svensk arbetsrätt

Kurs om svensk arbetsrättOm du vill få koll på vad som gäller inom svenska arbetsrätt är en kurs att rekommendera. I svensk arbetsrätt bestäms en stor del av reglerna på arbetsmarknaden av parterna. Det vill säga de fackliga organisationerna och deras motparter på arbetsgivarsidan. Det är i kollektivavtalen vi hittar svaren på många av de arbetsrättsliga frågorna som berör den enskilde i arbetslivet. Kollektivavtal är det överlägset bästa sättet att reglera arbetstids- och anställningsvillkor. Avtalen är flexibla samtidigt som de ger bra villkor och skapar trygghet och stabilitet på arbetsmarknaden. Rätten att vidta stridsåtgärder är viktig för att skapa rimliga villkor, men ska användas med förnuft och bara när medlemmarna på arbetsplatsen önskar det.

Arbetsrätten självklar att kunna för chefen

Som chef är det idag en självklarhet att du behärskar åtminstone grunderna inom arbetsrätten. För en facklig centralorganisation är arbetsrätten också en självklar fråga att arbeta med. Facken centralt hanterar dock inte enskilda medlemsärenden och arbetsrättsliga tvister. Det gör förbunden. Men fackens jurister är emellertid auktoriteter på området och bevakar förbundens intressen på arbetsrättens område. Facken är även remissinstans för lagförslag och fungerar som experter på arbetsrätt i olika arbetsgrupper. Därför är det så viktigt att du som chef deltar i en utbildning speciellt för nya chefer, så att du kan hävda din rätt som arbetsgivarrepresentant.

Baskunskap om arbetsrätten i Europa

Det kan även vara på sin plats att skaffa sig lite baskunskap om den europeiska arbetsrätten. Speciellt idag, när många chefer leder på distans och där medarbetarna kan befinna sig över hela världen. Sedan Sveriges inträde i EU har arbetsrätten blivit allt mer internationell. Beslut som fattas i Bryssel påverkar oss i högsta grad och många fackliga organisationer finns representerade genom det fackliga Brysselkontoret. Det finns också ett samarbete mellan de tre fackliga centralorganisationerna (Saco, LO och TCO) och syftet är att på plats bevaka och frågor som har betydelse för svenska löntagare och svensk arbetsrätt. Sådan här kunskap är det bra om du har i din chefsroll. Det kommer att hjälpa dig att förstå vad som påverkar även svensk arbetsrätt.

Ledarskapsutbildning i arbetsrätt

Kunskaper i arbetsrätt är en färskvara. Det införs nya lagar och bestämmelser, och för att uppdatera sig är det klokt att gå en ledarskapsutbildning med fokus just på detta ämne. Förtursregler, integritetsfrågor, distansarbete, diskriminering – det händer hela tiden nya saker i dessa aktuella frågor och oavsett om man har personalansvar eller inte är det sådant som alla i en chefsroll behöver ha vissa kunskaper om. Ta därför som vana att kontrollera utbildningsutbudet inom arbetsrätt och boka in dig så snart det kommer nyheter.

Tungt utbildningsområde: avskedande och omplaceringar

Lär dig hantera avskedandeUtbildningsområdet som tar upp avskedande och omplaceringar kan kännas tungt att ta sig an. Faktum kvarstår dock att som chef måste du kunna hantera även dessa saker. Inför en omorganisation där det kan bli aktuellt med avskedanden och omplaceringar är det naturligtvis extra viktigt med kunskap när det gäller arbetsrätt. Annars kan diskussioner inom ledningsgrupper bli irrelevanta och i värsta fall göra att beslut gällande personalförändringar fattas på felaktiga grunder. En kurs ledarskap och chefskap som bidrar till ökade kunskaper både om allmänna arbetsrättsliga principer och förändringar är oumbärlig, för att ge en stabil grund att stå på i kritiska situationer.

Chefsutbildning tar upp frågor som rör arbetsrätt

Frågor som rör arbetsrätt finns med i flera ledarskapsutbildningar för chefer. Det beror på att som chef kommer du förr eller senare att ställas inför en situation där du måste behärska reglerna som gäller. Kanske är företaget inne i en period av tillväxt, då ni behöver rekrytera ny personal. I sådana lägen är det bra att komplettera kunskaperna om olika anställningsformer – exempelvis tillsvidareanställning, visstidsanställning, projektanställning och provanställning – och lära sig mer om hur man skriver relevanta anställningskontrakt. Här har ni god nytta av en bra chefsutbildning.

Kompetens behövs i ledningsgruppen

Visserligen finns det i allmänhet en HR-avdelning med ansvar för arbetsrättsfrågor, men det är inte alltid någon därifrån sitter med vid ledningsgruppsmöten. Därför är det viktigt att det finns kompetens när det gäller arbetsrätt hos så många som möjligt med chefsansvar. Utbildade chefer vet vad som gäller inom arbetsrättens område och slipper lägga onödig tid på att ta reda på fakta. Passa på att utbilda era chefer när ni är inne i en lugn fas och se till att personer i chefspositioner får aktuella kunskaper inom arbetsrättsområdet via en utbildning för dig som är nya som chef. Plötsligt kanske krisen slår till och då är det bra att vara förberedd.

Arbetsrätt för chefer är en viktig kompetens

ledarskapsutbildning om arbetsrättNär man påbörjar en ny tjänst är det viktigt att ha koll på vilka anställningsformer som finns och vilken sådan som man själv kommer ha. När du anställs som chef är det därför ett bra tillfälle att kontrollera hur din egen tjänst stämmer med lagar och regler. Din anställning kan vara både visstidsanställning, fast heltidsanställning eller deltidsanställning med mera. Det bästa är förstås en fast anställning. Du ska gärna ha runt fyrtio timmars arbetsvecka, eftersom du då kommer komma upp i en ganska hög lön. Dessutom får du trygghet i att inte kunna bli avskedad hur som helst. Ifall det nya arbetet är någon form av högre tjänst inom ett företag eller någon annan typ av verksamhet är det viktigt att man har utbildat sig i arbetsrätt för chefer.

Kunskaper i arbetsrätt rekommenderas

Just arbetsrätt för chefer innehåller de regler och lagar som reglerar hur arbetet ska vara utformat. Det innebär att den bestämmer inom vilka ramar lönen ska vara, rekommenderade arbetstider, eventuell rätt till övertidsersättning och så vidare. Helt enkelt säger den vilka skyldigheter och vilka rättigheter du har på ditt jobb. Vi rekommenderar därför att boka in en utbildning för nya chefer som inkluderar arbetsrätten för att lära dig vad som gäller. Det är något du bör ha koll på, förutom att se till att du får en bra typ av anställningsform. De är många fler än vad man kan tro till en början.

Få nya insikter om arbetsrättens utveckling

I dagens samhälle har utvecklingen gått mot en mer jämn fördelning av vilka typer av anställningsformer som är vanligast. Det är idag färre människor som får fördelen och privilegiet av att ha en fast heltidsanställning. Istället är det många fler som får jobba färre timmar varje vecka, och det är även fler som måste jobba extra med antingen ett till jobb eller med någon typ av eget företag eller frilansverksamhet. Men tillbaka till ämnet så är det i alla fall att om man ska tillsätta någon högre tjänst bra om man har koll på arbetsrätt för chefer, eftersom den bland annat lägger riktlinjerna för det väldigt viktiga kollektivavtalet.

Lär dig skriva korrekta anställningsavtal

När du ska söka någon typ av högre tjänst, till exempel som chef på något företag, så är det mycket du bör på. Först och främst måste du se till att du har den utbildning som behövs, bland annat i arbetsrätt. Sedan behöver du även ha erfarenhet och meriter som kan tänkas krävas för att bli en av de starkaste kandidaterna under rekryteringsprocessen. En viktig sak är att veta hur ditt eget framtida anställningsavtal kommer att se ut. Om du har gått en utbildning vet du vilka krav du kan ställa.

Det är viktigt att se till att ett avtal klart och tydligt säger vilka typer av arbetsuppgifter du ska utföra. Där ska det tydligt framgå vilka de ordinarie arbetstiderna är samt vilka regler som gäller vid övertidsarbete. Även vad ingångslönen kommer att vara är viktigt. Det kan då vara bra att du har kontrollerat vilka ungefärliga medellöner som gäller för den typ av tjänst du söker.

Lär dig förstå om kollektivavtal

Utbildad chef kan arbetsrättKollektivavtalen är centrala inom arbetsrätten. Gå därför en utbildning som lär dig grunderna i arbetsrätt och som tar upp kollektivavtalens betydelse och funktion. Som chef ska du veta vilka regler och lagar som gäller för dina anställda. Det ses ofta som en skyldighet från arbetstagarens sida att ha denna kunskap, för att undvika missförstånd för att allt blir korrekt gjort. En grundkurs inom arbetsrätten innefattar lagar och regler och kollektivavtal, vilket du kommer att ha stor nytta av.

Insikter om kollektivavtal och dess regelverk

Ditt kollektivavtal är till ganska stor del styrt av arbetsrätt för chefer samt för övriga och reglerar bland annat arbetstiderna samt lön och eventuell övertidsersättning. Det är bra att ha kunskap om dessa redan innan du tackar ja till ett jobberbjudande. Då har du en klar bild över vad som gäller, utöver det mest väsentliga så som ordinarie arbetstid, lön och arbetsuppgifter. Du får t ex insikter om att vissa yrken kan innebära obetald övertid, något som påverkar arbetssituationen ganska mycket. Framgår inte detta klart och tydligt då du söker ett jobb så bör du be om att få information om sådant. Efter en utbildning för den nya chefen vet du vilka rättigheter du har. Det som kanske dock är det allra viktigaste är att det finns ett välformulerat kollektivavtal. Finns inte ett sådant så finns det risk att vissa saker kan bli annorlunda än vad du trott.

Baskunskap i arbetsrätt för chefer och den svenska lagstiftningen

Baskunskap i arbetsrätt under en kurs i arbetsrättMånga har nog en viss baskunskap om arbetsrätt för chefer och vilka lagar som styr. Genom utbildning lär du dig mer och får kunskaper om att en samling lagar som gäller för alla arbetstagare och arbetsgivare och reglerar vilka skyldigheter och rättigheter man har. Det är EU som sammanställer och utformar alla dessa regler och de ska med dessa jobba mot att skapa hög nivå av sysselsättning och låg arbetslöshet samt se till att folk inte behöver jobba under för dåliga villkor. Arbetsrätt för chefer är i stora drag samma som för alla övriga anställda och det är också något som kan vara bra att veta. Bland de bestämmelser som ingår så hittar vi bland annat regler som reglerar hur kollektivavtal ska vara utformade.

Övningsuppgift: kollektivavtalens utformning

Under en utbildning för nya chefer kan det ingå övningsuppgifter som behandlar kollektivavtalen. Det är den största och kanske viktigaste delen inom arbetsrätt för chefer och anställda eftersom den reglerar allt ifrån lön till arbetstider, förmåner och eventuell övertidsersättning. Sedan är det ju så att kollektivavtal till viss del utformas individuellt mellan olika arbetsplatser, men det finns vissa riktlinjer som den bör och ska följa. Det finns således all anledning att gå en kurs i arbetsrätt och ta reda på vad som gäller.

Just hur många timmar man får arbeta kan vara en viktig del eftersom man ofta behöver jobba ganska mycket för att få in tillräckligt med pengar för att kunna klara av sin egen privatekonomi. Men det finns inget som gör att det för arbetsgivare ger nackdelar att anställa deltids- och extrapersonal. Men ur en annan synvinkel kan det vara bra med personal som jobbar lite eftersom att det skapar fler jobb. Som innehavare av någon högre tjänst kan det vara viktigt att lära sig arbetsrätt för chefer, och det viktigaste är att lära sig hur sitt kollektivavtal ser ut. Detta eftersom den reglerar det allra mesta som är viktigt att kunna för att förstå de rättigheter och skyldigheter man har på sin arbetsplats.

Insikter om turordningsregler

Det är bra att skaffa sig insikter om turordningsreglerna. Passa på att fråga utbildningsledaren när du är på en utbildning för ny som chef. När man på ett företag eller inom någon annan typ av verksamhet ska tillsätta någon ny till en högre tjänst så är det ofta någon som redan jobbar på arbetsplatsen som får äran att ta den positionen. Men hur rättvist sker egentligen de rekryteringarna? Är det alltid den som mest förtjänar det som får chansen? Självklart är det ju så att det i många fall förekommer lite orättvisor i mer eller mindre utsträckning.

En slags ledarskapsutbildning

Man kan säga att en utbildning i arbetsrätt för chefer är en slags ledarskapsutbildning. Den är då specifikt inriktad på just arbetsrättsområdet. Under utbildningen lär du dig bland annat om turordningsregler. Dessa styr vilka som kommer att bli befordrade och någon gång komma att lägga vantarna på en chefstjänst. Dessa typer av turordningsregler är ofta samma sak som vilka de nuvarande cheferna tycker bäst om bland de övriga anställda. Det kan många gånger vara så att relationerna och kemin mellan en underordnad och en överordnad väger tyngre än de faktiska prestationerna på jobbet då det kommer till att välja vilka ur personalen som ska befordras. Men för att de ska gå före krävs ju att det inte är någon väldigt stor skillnad på vilken prestationsnivå man ligger på.

Kunskap ger trygghet för chefen

Ledarskapsutbildning skapar trygghetEn ledarskapsutbildning som tar upp arbetsrätt ger dig många nyttiga kunskaper. Det ger dig trygghet i rollen som chef. Du får öva p´å många olika situationer du kan råka ut för. Till exempel om någon av de anställda presterar ganska bra så är det ofta den som de överordnade fattat bäst tycke för som får förtur. Vad arbetsrätt för chefer säger om detta är väl egentligen ingenting, utan det är den som anses som mest lämpad som ska få tjänsten. Just arbetsrätt för chefer talar om vad de som har en högre tjänst har för skyldigheter och rättigheter samt ger vägledning till vissa riktlinjer som bör följas för att bedriva ett ledarskap så bra som möjligt. Det faktum att vissa har någon typ av turordningsregler är inget som går att göra något åt utan det är, har alltid varit, och kommer alltid förbli på det sättet.

Få kunskap om visstidsanställningar

Som chef är det viktigt att du förstår vilka olika typer av anställningar som finns. Under en utbildning för nya chefer tas bland annat formen visstidsanställning upp. När man för tillfället inte har någon anställning och är så kallad arbetssökande så är det självklart en heltidstjänst som man söker och helst av allt vill ha. Gärna inom områden som man är intresserad av i första taget. Men ibland kan det hända att man inte får tag på något sådant jobb. Visstidsanställningar kan vara lättare att få tag på men samtidigt är de väldigt negativa på det sättet att man då ofta inom ganska snar framtid kommer vara arbetslös igen.

Visst kan det i vissa av dessa jobb finnas chans till förlängd anställning men det är inte så väldigt vanligt att fallet är så. Men oavsett vilken typ av form på sitt arbete man får så är det viktigt att man har kunskap om arbetsrätt för chefer, personal och arbetsgivare. Har man den kunskapen om arbetsrätten så vet man vad för typ av kollektivavtal som det brukar vara inom olika branscher vilket kan göra att valet över vilka typer av tjänster man ska söka blir lättare.

Föreläsning om arbetsbrist

Under en ledarutbildning för nya chefer brukar ofta föreläsningar om uppsägningar pga arbetsbrist ingå. Men vad innebär arbetsbrist i arbetsrättens mening? Det råder mer eller mindre hela tiden arbetsbrist på de flesta ställen runt om i Sverige. Det gäller även i Europa och övriga världen. Det leder till en stor och väldigt utbredd arbetslöshet vilket bara är negativt för samhället. Det betyder mycket skattepengar som måste betalas ut i form av bland annat socialbidrag till de utsatta. Ju mindre antal personer som arbetar desto mindre skattepengar fås ju då även in till staten och kommunerna.

Det betyder att ju fler som inte arbetar desto mindre pengar kommer in och desto mer pengar går ut. Det är alltså ett ganska stort problem med arbetslöshet i vårt samhälle. Bland annat arbetsrätt för chefer kan vara något som bidrar till detta i viss grad. De jobbar väldigt hårt men de jobbar samtidigt ofta väldigt mycket. Inte sällan får de ihop många övertidstimmar. Det med hur mycket man får jobba utöver ordinarie arbetstid regleras i det kollektivavtal som man har.

Få kunskaper om vad som gäller vid varsel och avsked

Arbetsrätt för chefer kurs om avskedNär man har ett fast jobb så har man den tryggheten att inte kunna bli avskedad utan en stark anledning. Så länge man sköter sitt jobb bra och presterar bra kan man alltså känna sig ganska lugn och trygg i sin tillvaro. Tycker man att det jobb man har är kul och intressant så är det också större sannolikhet att man kommer att prestera bra och bli duktig på sitt jobb. Men ibland så räcker detta ändå inte. Det som är ett av de största hoten mot att få behålla sin anställning är arbetsbristen. Ifall en arbetsplats inte har tillräckligt med arbete för att sysselsätta all personal så har de rätt att ta till varsel och avskeda folk. Under en utbildning i arbetsrätt tar utbildningsledaren upp hur du rätt hanterar varsel och avsked.

Lär dig mer om varsel

Att du lär dig vad som gäller vid varsel är viktigt för dig som chef. Beslut om varsel måste oftast vara ett gemensamt beslut från företagets styrelse. Råkar man ut för detta, att förlora sitt jobb, så faller ofta stora delar av livet ihop till en viss del. Utan inkomst kanske man inte längre har råd att betala sina räkningar och därmed måste säga upp alla abonnemang, sälja sin bil med mera. Få ett nytt jobb kan ju vara både svårt och ta väldigt lång tid. Men vad gäller arbetsrätt för chefer bör man överväga att läsa en kurs för att lära sig grunderna inom den. Detta  eftersom det kan ge en grundläggande förståelse över hur det mesta som rör anställda på en arbetsplats hänger ihop.

Just varsel är en sådan sak och om sådant måste tas till på stället man jobbar så är det av största vikt att man jobbat länge eftersom turordningsreglerna gör att de som haft sin tjänst kortast tid ofta står först på listan över dem som ska varslas.

Förstå hur arbetsdomstolen fungerar

Arbetsrätt för chefer lär dig juridiken bakomIbland kan det hända att man har ett jobb som man tycker om och tycker bra om att utföra. Sen blir man avskedad helt utan förvarning och även enligt sin egen åsikt utan någon anledning. Det får inte gå till på det sättet, utan om en arbetsgivare vill sparka någon måste särskilda skäl finnas till det enligt svensk arbetsrätt. Detta regleras bland annat i arbetsrätt för chefer. Skulle man ha sådan stor otur att detta inträffar så finns det ändå hjälp att få. Man kan vända sig till arbetsdomstolen. Man kan då hjälp av sitt fackförbund att driva ärendet om man är medlem i något sådant.

Arbetsdomstolen avgör

Skulle du mot förmodan få sparken utan någon bakomliggande orsak som har tillräcklig relevans så finns det alltså saker man kan göra åt det. Man kan med hjälp av att låta ärendet gå till arbetsdomstolen förhoppningsvis komma att få behålla sitt arbete. Men samtidigt så är det ju också så att man kommer känna sig otroligt kränkt. Oavsett så finns det ju ändå någon bakomliggande orsak till att du blivit uppsagd från första början. Gå därför en utbildning för nya chefer och ta reda på vad som gäller.

Lärande för ledaren

Genom lärande för dig som ledare får du viktiga kunskaper inom arbetsrätten. Under utbildningen får du lärdomar om uppsägning och avskedande. Arbetsrätt för chefer innehåller bland annat riktlinjer och rekommendationer. Som klart och tydligt visar på vad som gäller om man ska avskeda någon. Vilka krav som måste vara uppfyllda då och så vidare. Men ändå finns det fall där man blir avskedad på för lösa grunder. Då är det minst sagt bra att arbetsdomstolen finns så att man får en chans att strida för sin rätt.

Kunskap om arbetsrätten skapar trygghet

Utbilda dig i arbetsrätt för cheferEfter en utbildning för dig som är nya i chefsrollen har du ökat dina kunskaper om vad som gäller inom svensk arbetsrätt. Det skapar en stor trygghet för dig, eftersom du lär dig om lagar och regler som ska följas. Du får kunskap om att det är skillnad mellan att ha anställda i ett aktiebolag mot i en enskild firma. Du kan ha anställda även om du inte har bolag, utan använder dig av företagsformen enskild näringsverksamhet. När du anställer en medarbetare första gången måste du registrera dig som arbetsgivare. Det gör du hos Skatteverket. Gå gärna en kurs i arbetsrätt, oavsett vilket företagsform du arbetar inom. Det kommer att öka din trygghet och göra dig till en trovärdig arbetsgivare.