Ledarskapsutbildning om arbetsrätt

En ledarskapsutbildning tar upp arbetsrätten

En ledarskapsutbildning som tar upp arbetsrätt för nya chefer är viktigt för dig som är ny si chefsrollen. Förutom själva ledarskapet är detta något av det viktigaste du kan lära dig. Under en chefsutbildning lär du dig om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är den individuella arbetsrätten. Du lär dig även om förhållandet mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer (den kollektiva arbetsrätten). Som chef har du ansvar för dina medarbetares juridiska anställningsvillkor. Det är därför av stor betydelse att du följer gällande lagar och avtal. Värt att notera är att lagarna här oftast är av tvingande natur, till dina anställdas fördel. Det betyder bland annat att det inte går att avtala om sämre villkor än vad lagen säger. Detta gäller även om både du som chef och din anställde är överens om det. En utbildning om arbetsrätt för nya chefer hjälper dig att få bra grepp om de regler som gäller.

Utbilda dig i den svenska modellen

I Sverige gäller den så kallade svenska modellen. Det innebär att mycket av villkoren mellan arbetsgivare och arbetstagare är styrda av kollektivavtal. En ledarskapsutbildning om arbetsrätt tar bl a upp att som chef måste du ta reda på vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Ofta är villkoren mer generösa i kollektivavtalet än vad lagstiftningen i arbetsrätt säger. Du måste därför sätta dig in vad avtalet innehåller. Både arbetstid, semestervillkor och förmåner kan vara reglerade genom kollektivavtal så det finns goda skäl till att vara insatt. Det är mycket bättre att göra rätt från början än att behöva rätta i efterhand. Ditt förtroende som chef ökar om du vet vad som gäller. En utbildning när du är ny som chef gör dig väl insatt i hur modellen i Sverige ser ut och fungerar.

En utbildning kan ta upp LAS

Under en utbildning för nya chefer måste man nämna lagen om anställningsskydd, LAS. Din chefsutbildning innehåller alltid ett avsnitt om denna anställningsskyddslag. Här får du lära dig reglerna som gäller för hur en anställning börjar respektive slutar. Vi tar upp bestämmelser för tillsvidareanställning (huvudregel) och visstidsanställning. Regler i samband med uppsägning och avskedande blir behandlade. Bland annat lär du dig att det måste finnas saklig grund för att kunna avsluta en visstidsanställning. LAS är skriven för att gynna arbetstagaren, men det innebär inte att du som arbetsgivare inte har rätt att ställa krav.

Lär dig om MBL under en kurs

Under en utbildning för nya chefer lär du dig ofta om MBL. Inom kollektiv arbetsrätt, den som regleras av kollektivavtal, är medbestämmandelagen (MBL) den mest framträdande lagen. Under en ledarskapsutbildning om arbetsrätt lär du dig vad denna lag innebär och betyder för dig som chef. Du får kännedom om arbetstagarorganisationernas rätt att förhandla med dig som arbetsgivare i samband med viktigare verksamhetsändringar och vid vissa arbetsgivarbeslut. Sedan får du inte glömma förtroendemannalagen, vilken reglerar arbetstagarnas rätt att ha en ombudsman som driver deras frågor på arbetsplatsen. Lagen talar också om vad en denne förtroendevald får göra och inte får göra på arbetstid. Bl a kan inte som arbetsgivare hindra en facklig förtroendeman att utföra sitt uppdrag.

Kunskaper i arbetsrätt ökar tryggheten

En bra utbildning för nya chefer ger dig mycket kött på benen inom det viktiga området arbetsrätt. Med ökad kunskap undviker du att hamna i tvister och oenigheter. Om du som arbetsgivare ändå blir oense med dina anställda? Då är det bra att känna till att de flesta tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare som är fackligt anslutna blir hanterade i Arbetsdomstolen (AD). Detta är en specialdomstol, med syfte att pröva arbetsrättsliga mål. AD kom till år 1929 och dess ledamöter blir utsedda av regeringen. Dess beslut kan inte man inte överklaga. Om tvister uppstår mellan arbetsgivare och arbetstagare som inte är med i facket, blir de behandlade av Tingsrätten.