Boka kurs i arbetsrätt

Välkommen att boka vår arbetsrättskurs

Kurs i arbetsrätt - en ledarskapsutbildningVår kurs i arbetsrätt är en grundkurs i arbetsrätt som hjälper dig förstå och tillämpa lagstiftningen inom arbetsrätten. Du lär dig hantera förmåner och anställningsavtal, drogtester och kontroll av e-post, uppsägning och turordningsregler, förhandlings- och informationsskyldighet mm.

Kursen är en praktisk kurs i arbetsrätt som visar hur du omsätter arbetsrättslagstiftningen i praktiken och den ger dig konkret kunskap i personalhantering – från anställning till avsked!

Praktisk arbetsrätt | kursinnehåll:

 • Allmänt om arbetsrättsliga lagar
 • Arbetsledningsrätten – rätten att leda och fördela arbetet
 • Anställningsavtalet och olika anställningsformer enligt LAS
 • Uppsägning
 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
 • Är det möjligt att förändra avtalade löneförmåner?
 • Kan arbetsgivaren sänka lönen och/eller ta bort anställningsförmåner?
 • ”Sist in, först ut-regeln” i LAS
 • Integritetsfrågor
 • Vad gäller när arbetsgivare ska återanställa arbetstagare?
 • Förhandlings- och informationsskyldighet
 • Genomgång av vägledande domar beträffande förhandlingsskyldighet
 • Informationsskyldighet enligt MBL
 • Varsel till Länsarbetsnämnden i samband med uppsägningar pga arbetsbrist
 • Ny lagstiftning på det arbetsrättsliga området

Kursledare:

Kursledare är Göran Smedberg. Göran är advokat och är särskilt inriktad på arbetsrätt. Han är idag en av landets ledande advokater inom svensk arbetsrätt. Göran Smedberg är flitigt anlitad och företräder sina klienter i domstol och förhandlingar. Han är verksam vid 10zing Advokatbyrå i Stockholm. Göran är även författare till och ingår i redaktionen för Bonniers Personalhandbok. Därtill är han mycket omtyckt och engagerad som föreläsare på Hjärtums kurs i Arbetsrätt.

Kurs i arbetsrätt – navigering inom arbetsrättens områden

Idag är det vanligt att arbetsuppgifterna även innefattar att tolka och tillämpa arbetsrättsliga regler, även om man inte arbetar inom personalenheten. Befattningshavare på olika nivåer behöver grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område. Kurs i arbetsrätt vänder sig därför till alla som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor, t ex:

 • Personalansvarig, personalchef, personaldirektör
 • Personalman, personalhandläggare, personaladministratör, löneadministratör
 • Förhandlingschef, lönechef, vd
 • Driftchef, verksamhetschef, förvaltningschef, ny som chef

Lär dig arbetsrätt i praktiken – från anställning till avsked

Du får konkret kunskap i personalhantering från anställning till avsked. Utbildningen Kurs i arbetsrätt är varvad med praktiska exempel på vardagliga situationer som du kan tänkas ställas inför. Till vissa avsnitt kommer relevanta AD-domar och prejudikat att redovisas och färdiga dokumentmallar ingår i kursdokumentationen.   Kursen Arbetsrätt i praktiken är precis vad den heter; ett verktyg för att navigera i de olika avtalen, lagstiftning och rättspraxis. Men kursen stärker också deltagarna i rollen som arbetsgivare. Ett vidgat personligt och professionellt nätverk är en annan bonus som kursdeltagarna får med sig hem. Gå vår kurs i arbetsrätt i Stockholm och lär dig alla grunder som du behöver kunna.


Målgrupp för kursen

Kurs i arbetsrätt är utbildningen för dig som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. Kursen vänder sig till dig som är personalansvarig, personalchef, personaldirektör, personalman, personalhandläggare, personaladministratör, förhandlingschef, lönechef, vd, driftschef, verksamhetschef, förvaltningschef, löneadministratör och till alla andra som måste ha kunskaper inom arbetsrättsområdet.

Få kunskap om lagarna inom arbetsrätten

Kurs i arbetsrätt – Du som arbetsgivare måste hålla dig à jour med LAS, eftersom vikten av att hantera lagen rätt är ovärderlig. Du måste kunna skriva korrekta anställningsavtal och använda rätt anställningsform. Du bör veta när du får omplacera personal – besvärliga uppsägningar eller svåra avsked är inte heller en lätt match om du inte agerar juridiskt rätt. Felaktiga beslut är både tidskrävande och ofta mycket kostsamma för dig och ditt företag. Allt detta och mycket mera är viktig information som du måste känna till. LAS är skriven till fördel för arbetstagaren men även du som arbetsgivare har rättigheter!

Utbilda dig i arbetsrätt

Alla som har personalansvar kommer i kontakt med frågor som rör arbetsrätt dagligen. Även om man har en gedigen utbildning inom Human Resources/HR eller personaladministration, kommer det ständigt nya lagar och bestämmelser, och nya tolkningar eller tillämpningar av de gamla. Man behöver alltså kontinuerligt uppdatera sina kunskaper inom arbetsrätt. Kurs i arbetsrätt är till för dig för att kunna hantera personalfrågor i dagens föränderliga arbetsliv.

Ofta kan organisationsförändringar vara nödvändiga för att företaget ska överleva både finanskriser och hårdnande konkurrens. Och därmed följer ofta neddragningar i personalstyrkan, med både omplaceringar och rena uppsägningar, där det är otroligt viktigt att alla på personalavdelningen gedigna kunskaper om LAS, Lagen om anställningsskydd. Det är viktigt att få aktuell information i ämnet, eftersom nya ärenden som tas upp i AD, Arbetsdomstolen, kan ha en prejudicerande effekt och därmed förändra tolkningen och tillämpningen av denna ganska komplicerade lagstiftning. Kurs i arbetsrätt håller det uppdaterad om alla viktiga prejudikat.

Företagsanpassad utbildning i arbetsrätt

Men en kurs i arbetsrätt angår ju inte enbart personalavdelningen, eftersom personalförändringar hanteras av alla i arbetsledande funktion ända upp till bolagsledningen. Dessutom berörs naturligtvis alla som arbetar med löneadministration. I vissa situationer, exempelvis när man genomför en genomgripande omställning av hela verksamheten kan det vara befogat med en företagsanpassad utbildning i arbetsrätt som tar upp de specifika arbetsrättsliga konsekvenserna för det egna företaget. Här finns det naturligtvis en stor fördel i förhållande till behovet av sekretess, men även för att man kan fokusera på speciella behov hos företaget och den bransch där det är verksamt.

Kurs i arbetsrätt för chefer

Förutom de lagar som berör avskedanden och omplaceringar, är det förstås lika viktigt att ha goda kunskaper om andra frågor inom arbetsrätt. Det kan exempelvis gälla anställningsprocessen, där man behöver känna till olika anställningsformer – tillsvidareanställning, visstidsanställning osv – och hur man skriver ett korrekt anställningsavtal utan att förbise viktiga detaljer.

I dagens arbetsliv är det viktigare än någonsin att kunna hantera ärenden som rör diskriminering på ett korrekt sätt. Integritetsfrågor, drogtester och distansarbete är andra exempel på dagsaktuella ämnen. Förhandlingsskyldighet enligt MBL, Medbestämmandelagen, spelar en central roll i svenskt arbetsliv och detta är därigenom ytterligare ett område där man kan behöva uppgradera sina kunskaper genom att gå en kurs i arbetsrätt.

Lärdomar för ny som chef

Är man ny som chef är en kurs i arbetsrätt oumbärlig för att höja kompetensen på detta komplicerade område, och därmed även stärka självförtroendet. Detta genererar ökad trygghet både hos chefen och avdelningens personal. Kurs i arbetsrätt ger deltagarna utmärkta verktyg för att navigera i de olika avtalen, lagstiftning och rättspraxis. Den är brett upplagd, med tanke på att den ska passa för många olika personalkategorier, och varvar teori, exempelvis genomgång av lagar och bestämmelser, med praktiska exempel. I kursdokumentationen ingår även användbara dokumentmallar.

Boka kursen i arbetsrätt

Kunskaper som förmedlas under en kurs i arbetsrätt är färskvara. Det tillkommer ständigt ny lagstiftning på det arbetsrättsliga området, och kursen tar även upp pågående lagstiftningsarbete. Om man inte skaffar sig aktuell kunskap riskerar man ständigt att begå misstag som kan bli mycket besvärliga att hantera, med oönskade följder både för personalen och företaget.

Välutbildad personal leder till ökad sammanhållning och stabilitet inom verksamheten. På så sätt skapas förutsättningar för en långsiktig utveckling, genom faser av både neddragningar och expansion, vilket bidrar till att säkra företagets överlevnad. Var steget före och anmäl dig till utbildningen kurs i arbetsrätt.