Chefsutbildning för nya chefer

Chefsutbildning för nya chefer

Ledarskapsutbildning lär nya chefen om arbetsrättUnder en ledarskapsutbildning för nya chefer pratas det mycket om kommunikation. Ledarskap är att kommunicera. Därför är det viktigt att du har kunskap om ämnet och kan träna på att bli ännu bättre. Säkerligen kommer du att uppleva att dina medarbetare inte lyssnar på dig ibland. Då kan du välja att förmedla information på ett sätt som gör att de mer eller mindre inte har något val. Ett exempel är den så kallade rapport-metoden. Du berättar vad du tänker säga, säger det och talar sedan om vad du sagt. Då kan ingen missa ditt budskap. För att kontrollera att det verkligen nått fram till alla kan du ställa frågor tills du är säker på att det inte finns några oklarheter.

En ledarskapsutbildning tar upp konflikthantering

Något som du aldrig kommer att kunna rymma från är konflikter. Under en chefsutbildning för nya chefer får du lära dig om konflikthantering. Du kan även få träna på att använda de verktyg du får. Du måste som chef våga konfrontera problem när de uppstår och inte smita undan. Även fast medarbetare och du själv kan ha olika åsikter måste er relation bygga på ömsesidig respekt. Det är något av det viktigaste som finns. Visst är det så att du också måste låta dina medarbetare lösa vissa dispyter på egen hand. Men som chef är det också din uppgift att kunna medla och ta beslut.

Ledarskapsträning med fokus på nya chefer

Nya chefer går ofta in i rollen med stor entusiasm och har alla möjliga planer på förändringar, kanske redan innan de börjat. Om du gått en utbildning för nya ledare vet du att entusiasm och engagemang är positiva egenskaper som är till din fördel, dock ska du vara beredd på att genomförandet av dina planer antagligen inte blir så enkel som du förts trott. Du kommer att mötas av ett antal olika reaktioner som du måste handskas med. Det viktiga i detta läge är att respektera och inte nedvärdera dessa reaktioner du får. Låt dina medarbetare vara en del av processen så kommer de känna sig delaktiga och därmed också bli mer engagerade. Passa även på att utbilda dig inom den viktiga arbetsrätten. Då kommer din personal att känna sig trygg med att du tar tillvara deras rättigheter. Gå gärna vår utbildning för chefer som innehåller arbetsrätt för nya chefer och säkerställ att du har uppdaterade kunskaper.

Inlärning under en utbildning för ledare

För dig som är ny som chef är en ledarskapsutbildning en stor hjälp på väg. Den inlärning du får ta del av under utbildningen är guld värd. Ju mer du är förberedd på det som kommer att krävas av dig desto snabbare kommer du kunna ta till dig all ny information och komma igång med dina uppgifter. Nya chefer ska självklart lägga stort fokus på att lära känna arbetsplatsen och medarbetarna då dina teammedlemmars förtroende är nyckeln till lyckade resultat. Man måste dock kunna skilja på en positiv relation med sina medarbetare som chef och den relationen man antagligen skulle fått om man vore en av dessa medarbetare. Att som chef kunna ge kritik är avgörande för hela verksamhetens utveckling.

Lärdomar och nya kunskaper för ledaren

På en utbildning för nya chefer kommer du få de verktyg du behöver för att kunna bli en bra chef och ledare. Du får även lärdomar och nya kunskaper som komplettera dina färdigheter inom ledarskapsområdet. Resten är beroende av dina personliga egenskaper och det brinnande intresse du har inför utmaningen att bli ännu bättre. För att trivas i rollen som chef måste du vara införstådd med att ensamhet är en del av den. Knyt kontakt med andra människor i samma sits som du vilka du kan ventilera med när du har behovet.

Chefsutbildning i affärsjuridik

Chefsutbildning i affärsjuridik

Arbetsrätt och affärsjuridik för ledarenJu högre upp i en organisation man arbetar, desto oftare behöver man troligen hantera juridiska frågor. Det kan handla om vardagliga saker som affärsavtal, offerter och anbud. Det kan även vara ärenden som rör uppköp/samgåenden eller tvistefrågor med leverantörer. En chefsutbildning med fokus på affärsjuridik ger en trygg grund att stå på.

Utbildning inom arbetsrättsområdet

Om man är företagsekonom har man sällan en hög och djupgående juridisk kompetens. Man skaffar sig vissa kunskaper i affärsjuridik efterhand som man stöter på ärenden. Då kan man tvingas lära sig mer genom att läsa in sig och/eller anlita en kollega eller konsult. En ledarskapsutbildning kan innebära en avsevärd kompetenshöjning i detta ämne. Därmed minskar risken för felsteg som kan bli både problematiska och kostsamma. Glöm inte bort viktiga juridiska spetskunskaper, bland annat inom arbetsrätten. Hjärtum Utbildning har en utbildning för dig som är ny i chefsrollen och den innehåller arbetsrätt för nya chefer. Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper som du behöver inom området.

Lär dig terminologin under en utbildning för chefer

Och när det gäller affärsjuridik böjar det redan med själva terminologin, som man måste förstå och även kunna använda själv på ett relevant och obehindrat sätt. Kommunicerar man via e-post, kan man alltid kolla upp begreppen innan man svarar, men sitter man i möte eller telefon kan man hamna i besvärliga situationer om man inte är påläst när det gäller affärsjuridik, och juridiska detaljer kan komma upp oväntat i nästan vilken diskussion som helst inom arbetslivet. Som icke-jurist gör man därför klokt i att gå en chefsutbildning med fokus på detta viktiga ämne.

Få lärdomar som hjälper dig i ditt ledarskap

Det är viktigt att utstråla professionalism, för att bli tagen på allvar och även skapa trygghet hos motparten. Om du är utbildad och har skaffat dig relevanta lärdomar ser andra på dig med nya ögon. Om du har att göra med en motpart som har vässat sina argument, och för att vara konkurrenskraftig både som chef och som organisation kan det vara nödvändigt med kunskaper i affärsjuridik. Och på grund av de nya lagar som hela tiden tillkommer, är det viktigt att uppdatera sig på de områden som rör den egna verksamheten. Här kommer verkligen en utbildning i affärsjuridik för icke jurister väl till pass.

Chefsutbildning – arbetsrätt för chefer

Chefsutbildning inklusive arbetsrätt för chefer

chefsutbildning i arbetsrättArbetsrätt för chefer är mycket viktigt på alla större arbetsplatser. Den talar om vilka rättigheter och skyldigheter cheferna och de övriga högre tjänstemännen har. Den innehåller bland annat riktlinjer för hur kollektivavtalet ska utformas. Men den innehåller även riktlinjer för löner, arbetstider och ledighet samt rätt till ersättning för obekväm arbetstid med mera. Därför kan det vara viktigt att ha koll på vad arbetsrätten säger och hur den påverkar ens jobb och anställning. Det bör därför då ses till att det lärs ut om detta område till de som det berör. Du kan gå en chefsutbildning för att få kunskap inom området. Hjärtum Utbildning erbjuder utbildning i arbetsrätt för nya chefer, som en del av utbildningen Ny som chef. Den är grundläggande och ger de baskunskaper du som har personalansvar behöver.

Arbetsrätt lär dig om kollektivavtal

Det kan även vara bra att ha kollektivavtal på arbetsplatsen. Alla företag och verksamheter har inte det. Det kan då kännas som en osäkerhet bland personalen. Detta eftersom att det inte finns några bestämda regler för hur det praktiska runt om arbetet ska bedrivas. Ett sådant avtal kan underlätta för de anställda. De kan känna sig mer trygga och säkra på vilka rättigheter de har. Tryggheten ökar även för arbetsgivaren som då lättare får kontroll över vilka skyldigheter han eller hon har gentemot sin personal.  Därför är det viktigt att den chefsutbildning som du går lär dig mer om kollektivavtalens betydelse.

Välj utbildning som passar dig

När man väljer utbildning är det viktigt att se till att utbildningsarrangörens utbud innehållet kunskaper som är efterfrågade. Hjärtum Utbildning erbjuder kurser inom ekonomi, ledarskap och även utbildningar för chefer. Väljer man oss är du säker på att få en utbildning av hög kvalitet. Så är du intresserad av en chefsutbildning, tveka inte att kontakta oss. Då ser du till att få grundläggande kunskaper inom de viktigaste områdena för chefer, bland annat arbetsrätt för chefer.

Ledarskapskurs i arbetsrätt

Ledarskapskurs i arbetsrätt underlättar det dagliga arbetet

Ledarskapskurs eller ledarskapsutbildningDet är många saker man som ledare måste ha koll på. Det mesta lär man sig om man boka in sig på en ledarskapskurs. Man bör då se till att den kursen lär ut om arbetsrätt. Det är ett viktigt område att ha förståelse för när man är chef. Den talar om vilka skyldigheter respektive rättigheter man har som anställd. Den reglerar även kollektivavtal, vilken är en av många saker som man bör ha kännedom och kunskap om för att klara av sitt jobb som chef.

Ofta räcker det att man kan grunderna, för att då sedan under sin karriär kunna bygga på de kunskapsgrunderna och på så sätt utvecklas mycket. De viktigaste grunderna får man genom att gå en ledarskapskurs. Där får man lära sig om bland annat arbetsrätt. Hjärtum Utbildning har en bra kurs som innehåller arbetsrätt för nya chefer. Kursen är två dagar och ger alla delar en chef behöver känna till inom både chefs- och arbetsrättsområdet.

Kunskaper i arbetsrätt skapar förtroende för chefen

Arbetsrätt är väldigt viktigt att förstå och hantera som chef i Sverige. Arbetsrätten strävar mot att alla anställda ska behandlas rättvist och få arbeta under rättvisa förhållanden. Den gynnar även arbetsgivare då den säger vilka rättigheter denne har, samt vilka skyldigheter dennes anställda har mot honom eller henne. Att förstå förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren är en av många anledningar till att gå en ledarskapskurs. Lärdomarna från kursen kommer att underlätta betydligt i det dagliga arbetet. Du får kunskaper som ökar förutsättningarna till att klara av jobbet som chef så bra som möjligt. Ju mer kompetens inom arbetsrättens område du har, desto mer förtroende kommer du att få från dina medarbetare. Att gå kurser och utbildningar skräddarsydda för chefer är att utveckla sig själv och bli bättre på det man gör.

Arbetsrätt mellan arbetsgivare och arbetstagare

Arbetsrätt mellan arbetsgivare och arbetstagare

Det är många människor som inte är insatta i de lagar och regler som gäller på en arbetsplats. Att ha kunskap om arbetsrätt är inte bara viktigt för arbetsgivare. Det är viktigt för alla att vara medveten om skyldigheterna och förväntningarna som finns på dig. Du behöver även känna till rättigheterna du, har vilket många företag tyvärr slarvar med. Om du är ny som chef är en utbildning som inkluderar arbetsrätt för nya chefer nödvändigt för att fräscha upp minnet om vad det är som gäller. Ju mer kunskaper du har inom detta ämne desto rättvisare villkor kan du skapa på ditt företag. Du kan även uppmärksamma dina anställda att de kan påverka detta. Alla vill vi ju ha en bra arbetsplats och vi alla måste då också ta vårt ansvar och våga ifrågasätta hur den styrs.

Arbetsrätt handlar om lagar och regler

Inom arbetsrätt ingår Arbetstidslagen som säger hur mycket och ofta man får arbeta under en period och hur lönen följer detta. Arbetstidens förläggning tar även den upp hur länge man får arbeta i sträck och hur mycket vila man har rätt till emellan arbetspass. Bestämmelser angående semester finns i Semesterlagen som tar upp dina rättigheter om när du får ta ut semester och hur många dagar du har rätt till. Arbetsmiljölagen, Arbetstagarens ansvar, Skyddsombud och Anställningsskydd samt Medbestämmandelagen är bara några få utvalda titlar vilka ingår i området. När du är ny som chef är detta något du verkligen ska lägga ner tid på att lära dig. Gå därför gärna vår ledarskapskurs där i arbetsrätt ingår som en del. Då inhämtar du rätt kunskaper som du behöver ha som representant för arbetsgivaren.

Utbildning ger kunskaper för nya chefer

Uttrycket Arbetsrätt står alltså för den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. När du ny som chef kommunicerar med dina anställda visa då tydligt att ni kan diskutera öppet i denna fråga. De har ditt förtroende till att vara med och skapa er gemensamma arbetsplats. Det är viktigt att alla känner att deras röst och åsikter räknas i ett större sammanhang. Det kan du som chef visa dina anställda att du tar på allvar genom att se till att du har uppdaterade kunskaper inom arbetsrättsområdet.

Ledarskapsutbildning innehåller ofta arbetsrätt
Arbetsrätt

Varför du borde lära dig arbetsrätt

Utbildning i arbetsrätt – varför då?

Arbetsrätt utbildning nya chefer
Ledarskapsutbildning tar upp arbetsrätt

Det är många typer av arbetspositioner som kräver ett kunnigt ledarskap. Men vilken kunskap och utbildning måste du ha i din nuvarande position när det kommer till olika avtal, till exempel om uppsägning och olika anställningsformer? Flera processer kommer att bli enklare om du slipper hyra in en tredje part med dessa kunskaper. Området vi talar om nu är arbetsrätt. Boka in dig på vår utbildning i chefskap som innehåller arbetsrätt för nya chefer och fyll på med viktiga kunskaper inom anställningsavtal, MBL, LAS, uppsägning, avsked med mera. Detta är en speciell slags ledarskapsutbildning för nya ledare och chefer, som även tar upp arbetsrättens område.

Utbilda dig i arbetsrätt

”Sist in ,först-ut – regeln” kanske är något du känner igen. Om inte är det dags att utbilda dig i arbetsrätt. Där lär du dig vem du måste du ta hänsyn till och varför i svårare situationer. Det är vid ekonomiska kriser, varsel och så vidare som ditt ledarskap verkligen blir prövat. De anställda måste kunna lita på dina kunskaper och beslut. Vid en eventuell granskning av dina beslut ska du inte behöva oroa dig, utan lugnt kunna slappna av och vara trygg i att du har handlat helt enligt lagarna. Om fallet skulle vara så, då vet vi att du kan din arbetsrätt.

Ledarskapsträning inom arbetsrättsområdet

Genom utbildning får du ledarskapsträning inom området arbetsrätt. Det är användbart för dig som chef, då du kommer att ställas inför flera jobbiga situationer. Även drogtester och diskriminering är något som faller inom arbetsrättsområdet. Det är inte lätt att sätta sig in i allt detta (och mycket mer!) på egen hand och att hyra in en jurist varje gång frågor av denna typ behöver svar är inte ekonomiskt försvarbart. Däremot skulle det passa sig att gå en utbildning i arbetsrätt. Där får du chansen att utveckla ditt ledarskap inom den juridiska biten. Denna typ av kompetens är användbar i alla möjliga typer av sammanhang även om du skulle byta karriärbana helt.  Vi rekommenderar att du letar efter ett utbildningscenter som har en företagsanpassad utbildning i detta område eftersom det är så pass brett. Då är det bättre att specificera sig i sina önskemål om vad man vill lära sig.